Metallproduktion Arbeiter auf seinem Arbeitsplatz.

Remaining Time -0:00
Progress: NaN%
Playback Rate
1.00x
information icon54151255
video icon6.2s
release iconModel-Freigabe