Preissymbol, einfache Vektorillustration

Preissymbol, einfache Vektorillustration - 141819387