Herzschlagmonitor Pulslinie Kunstvektorsymbol, EKG-Herzschlag. Kardiologie-Symbol. Medizinische Ikone

Herzschlagmonitor Pulslinie Kunstvektorsymbol, EKG-Herzschlag. Kardiologie-Symbol. Medizinische Ikone - 161550104