Herzschlagmonitor Pulslinie Kunstvektorsymbol, EKG-Herzschlag. Kardiologie-Symbol.

Herzschlagmonitor Pulslinie Kunstvektorsymbol, EKG-Herzschlag. Kardiologie-Symbol. - 161614516