kx Anfangsbuchstabe Vektor-Logo-Symbol

kx Anfangsbuchstabe Vektor-Logo-Symbol - 164323704