Kuchen Lebensmittel-Symbol, Vektor-Illustration.

Kuchen Lebensmittel-Symbol, Vektor-Illustration. - 44694084