Auto. Schwarz-Vektor-Symbol

Auto. Schwarz-Vektor-Symbol - 58174174