Fotografarbeitsplatzmodell mit dem Tischrechnerschirm lokalisiert.

Fotografarbeitsplatzmodell mit dem Tischrechnerschirm lokalisiert. - 88489740